ГБУ «ХУПИМК РТ»

ГБУ "Хозяйственное управление по имуществу Министерство культуры Республике Тыва"

«Сорунза» төлевилел боттанылгазы-биле клуб тудуглары эгелээринге белен

“Көдээниң культурлуг хөгжүлдезиниң төвү кезээде көдээ клуб чораан болгаш ол ындыг бооп артар. Суурга чаа көдээ клубту тудары – республика соңгукчуларының кол чагыгларының бирээзи. 2021 чылда кажанда-даа кульура бажыңы чок чораан суурларга 7 клубтарны тудар деп турар бис» - Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга айыткалынга дыңнаткан.

«Бо хонуктарда Тываның культура яамызында культура бажыңнарын тударынга ажыглаар шоодайлыг цементилер база демир-дес аймаа чедип келген. "Сорунза" губернатор төлевилелинге тускайлаан саң-хөө-биле саткан тудуг матераилдарының баштайгы улуг партиязы келгени ол. Керээ езугаар ниитизи-биле 22 млн ажыг рубльга тудуг материалдарын садар” – деп, культура яамызы дыңнаткан.
Тываның 7 суурунче - Дус-Даг, Кызыл-Тайга, Бижиктиг-Хая, Кара-Хөл, Кызыл-Арыг, Эржей база Дерзиг-Аксынче клубтар тудар кылдыр ону чорудар.

19 млн хире рубль ниити түңнүг аукционнар мартта эрткен. Эгезинде херек тудуг материалдары - демир-дес болгаш кургаг тудуг материалдарынга садыглаашкан. Ам ол материалдарны суурларже сөөртүп чедирген соонда, ханаларны, девиирлерни, чырык болгаш чылыг хандырылгазының системазын тудуп эгелээр.
Оон аңгыда, кырын шывар, шык эрттирбес материалдар, чылыг радиаторлары, хана блоктары, үнер-кирер эжиктер дээш, өске-даа материалдарга садыглажылганы кылыр.

120 олуттуг, ниитизи-биле 243 кв.м шөлдүг 7 санныг чаа культура бажыңнарын чаңгыс хевирлиг кылдыр тудар. Бир тудугну-ла алды ай иштинде тудары планнаттынган. Тудуг ажылдары апрельде эгелээр. Амгы үеде келир үениң объектизиниң орнун казып, таваан белеткеп эгелээн.

График работы: Понедельник-Пятница с 9.00 до 18.00 Обед с 13.00 до 14.00 
Адрес: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул.Щетинкина-Кравченко, 46
Е-mail: gu_hupimk@mail.ru
Телефон приемной / Факс:

 8 394 22 3-30-97

Касса:

8 394 22 3-34-46

 

«Сорунза» төлевилел боттанылгазы-биле клуб тудуглары эгелээринге белен - QR Code Friendly
Powered by QR Code Friendly